CCT2018

Peripheral: Directors & Faculty

Peripheral Course Directors
Hiroshi Ando (Kasukabe Chuo General Hospital)
Keisuke Hirano (Saiseikai Yokohama-City Eastern Hospital)
Takuyuki Komoda (Gifu Heart Center)
Yusuke Miyashita (Shinshu University/Nagano Red Cross Hospital)
Shigeru Nakamura (Kyoto Katsura Hospital)
Kazushi Urasawa (Tokeidai Memorial Hospital)
Hiroyoshi Yokoi (Fukuoka Sanno Hospital)